Notice

जरुरी टेलिफोन नम्वरहरु

धनकुटा अस्पताल ०२६ ५२०३००
एम्बुलेन्स  ९८४२०६०७५२
रेडक्रस ०२६५२०३५२
   
जिल्ला प्रहरी कार्यालय १०० र ०२६-५२०१५५
सशस्त्र प्रहरी गण ०२६-५२१२५५
सल्लेरी ब्यारेक ०२६-५२०२५५
   
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  ०२६-५२०१३१ र ५२०१३२
जि.वि.स. धनकुटा ०२६-५२०१२३ र १२४